یکشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۸

دیدی من مردمیدان نیستم

جدا بدون درنظر گرفتن ملاحظات سیاسی باید بگم ازکناره گیری خاتمی بسیار خوشحال شدم زیرا در خلال مدت هشت سال تصدی پست رئیس جمهوری وی را بسیار بزدل وترسو یافتم کمر دردهای مصلحتی وی شاید هنوز دراذهان مردم باشد کسی که تنها به فکر قروفر ووضع ظاهری ورنگ ریش خود بود ایران جایی برای بزدلان نیست

هیچ نظری موجود نیست: