جمعه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۸

مهرفرزند

خداوند تبارک وتعالی برای تکامل موجودات مهری را به دل والدین انداخته است به نام مهراولاد که تمامی موجودات اعم ازانسان وحیوان ازآن بهره برده اند واین مهرتجلی تمامی زیبایی خلقت است ومتاسفانه ماانسانها به دلایل مختلف از این نعمت الهی سعی می کنیم فرارنماییم شغل ،پست ومنصب ،مسائل مالی وبالاخره نداشتن حوصله ویاتربیت غلط خانوادگی سبب می شود انسان خودش راازاین نعمت الهی محروم نمایدآیا براستی لذتی برای یک زن بالاترازدرآغوش کشیدن فرزندش متصور است ؟هیچ نظری موجود نیست: