جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۸


نتيجه پيوند زناشوئي با متولدين ما هاي مختلف سال
فروردين با فروردين : ( خوب ) سازگاري مثبت واقع بيني و آگاهي به صفات مثبت يکديگر.
فروردين با ارديبهشت : ( متوسط ) خودپسندي و ميل به حاکميت از ويژگي هاي مشترکشان مي باشد.
فروردين با خرداد : ( بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سرکش.
فروردين با تير : ( متوسط ) برون گرا ايده آليست امکان مشکل وجود دارد.
فروردين با مرداد : ( خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد.
فروردين با شهريور : ( بد ) يکي پاک سرشت و انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب.
فروردين با مهر : ( بسيار خوب ) افرادي منصف و معتقد به تساوي حقوق زن و مرد.
فروردين با آبان : ( بد ) آزاديخواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا.
فروردين با آذر : ( عالي ) کم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است.
فروردين با دي : ( بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند مرموز و محافظه کار مي باشند.
فروردين با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درک يکديگر را ندارند.
فروردين با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پيوند خوبي باشد.
پيوند زناشويي ارديبهشت با ساير ماه ها:
ارديبهشت با فروردين : ( متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است.
ارديبهشت با ارديبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودراي و لجباز هستند ممکن است مشکل پيش بيايد.
ارديبهشت با خرداد : ( متوسط ) تيزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نيستند.
ارديبهشت با تير : ( بسيار خوب ) خانواده دوست خونگرم پيوندي محکم و استوار..
ارديبهشت با مرداد : ( بسيار خوب ) عاشق پيشه با صداقت وفادار پيوندي مملو از آرامش.
ارديبهشت با شهريور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل..
ارديبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتي خونسرد و کمي حسادت.
ارديبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.
ارديبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بي پروا نيازمند با آزادي و بدون تفاهم.
ارديبهشت با دي : ( بسيار خوب ) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحکم و پابرجا.
ارديبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزاديخواه و آرمانگرا و ايده متفاوت از يکديگر.
ارديبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصي تودار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند.
پيوند زناشويي خرداد با ساير ماه ها:
خرداد با فروردين : ( بد ) افرادي پر جنب و جوش و بي قرار ناسازگار و بدون تفاهم.
خرداد با ارديبهشت : ( متوسط ) تيزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نيستند.
خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذير با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات.
خرداد با تير : ( متوسط ) با روحيه تنوع طلب و بي قرار خودشان مي توانند باعث ايجاد مشکلات شوند.
خرداد با مرداد : ( بسيار خوب ) زوجي جذاب و اجتماعي با صفات مشترک فراوان.
خرداد با شهريور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقي در روابطشان وجود ندارد.
خرداد با مهر : ( بسيار خوب ) خونسرد با سليقه هنر دوست و بسيار با نشاط مي باشند.
خرداد با آبان : ( متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يکديگر را تحمل کنند.
خرداد با آذر : ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترک.
خرداد با دي : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند.

خرداد با بهمن : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده کمک به همديگر.

خرداد با اسفند : ( بد ) خيالباف رويا پرداز مرموز عدم تفاهم با همديگر.

پيوند زناشويي تير با ساير ماه ها:

تير با فروردين : (متوسط ) برون گرا ايده آليست امکان مشکل وجود دارد.

تير با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) نقطه اشتراک فراواني با يکديگر دارند.

تير با خرداد : ( متوسط ) يکي آرام و مهربان ديگري پرشور و با انرژي. تير با تير : ( خوب ) علي رغم اختلاف سليقه پيوند خوبي مي باشد. تير با مرداد : ( خوب ) خصوصيات مشترک زياد و ازدواجي موفق. تير با شهريور : ( بسيار خوب ) يکي مهارت فراوان در امور مالي و ديگري حسابگر و صرفه جو و هماهنگ. تير با مهر : ( بسيار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند. تير با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير مسائل هماهنگ مي باشند. تير با آذر : ( بد ) يکي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به رکن خانواده. تير با دي : ( خوب ) از نظر مالي اخلاقي و روابط هماهنگ هستند بنابراين پيوندي موفق مي شود. تير با بهمن : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شکل بگيرد اما به سعي و کوشش نياز دارد. تير با اسفند : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل. پيوند زناشويي مرداد با ساير ماه ها: مرداد با فروردين : ( خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد. مرداد با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجي موفق و پايدار. مرداد با خرداد : ( بسيار خوب ) اجتماعي خونگرم همراه با سازگاري مثبت. مرداد با تير : ( خوب ) اختلاف سليقه زيادي با هم ندارند موقعيت همديگر را درک مي کنند. مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقويت پيوندشان خواهد بود. مرداد با شهريور : ( متوسط ) يکي منضبط و قانونمند ديگري پرشور و زيباپسند. مرداد با مهر : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند. مرداد با آبان : ( متوسط ) يکي وفادار و قابل اعتماد ديگري عاشق ستايش ديگران. مرداد با آذر : ( متوسط ) يکي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال. مرداد با دي : ( متوسط ) به دليل داشتن حق مشترک برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند. مرداد با بهمن : ( خوب ) هر دو آرمانگرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود. مرداد با اسفند : ( خوب ) با هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يکديگر. پيوند زناشويي شهريور با ساير ماه ها: شهريور با فروردين : ( بد ) يکي پاک سرشت انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب. شهريور با ارديبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظير جوانمردي و نجابت. شهريور با خرداد : ( متوسط ) يکي عاطفي و عاشق پيشه ديگري با نظم و برنامه مشخص. شهريور با تير : ( بسيار خوب ) در امور مالي هماهنگ و با صفات مشترک فراوان. شهريور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودراي شايد با مشکل مواجه شوند. شهريور با شهريور : ( بسيار خوب ) هر دو صميمي و صادق و با محبت مي باشند. شهريور با مهر : ( خوب ) مشورت پذير با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا. شهريور با آبان : ( متوسط ) جسور و بي پروا سرشار از انرژي و بلند پرواز. شهريور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند. شهريور با دي : ( خوب ) يک ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت. شهريور با بهمن : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و کوشش مي تواند خوب باشد. شهريور با اسفند : ( خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگي مي شود... پيوند زناشويي مهر با ساير ماه ها: مهر با فروردين : ( بسيار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوي حقوق زن و مرد. مهر با ارديبهشت : ( خوب ) انسان هايي هستند که تمايل زيادي به حفظ آرامش و اعتدال دارند. مهر با خرداد : ( بسيار خوب ) آدم هايي حسابگر خونگرم تفاهم مناسبي با هم دارند. مهر با تير : ( بسيار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با ديگران و بسيار شکيبا. مهر با مرداد : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند. مهر با شهريور : ( خوب ) پيوندي موفق چون منصف عادل و با سليقه مي باشند. مهر با مهر : ( خوب ) به دليل اشتراکات زيادي که دارند مي توانند موفق باشند. مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما مي توانند موفق باشند. مهر با آذر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستکاري و مسئوليت پذيري مي باشند. مهر با دي : ( متوسط ) نسبتا خودراي بلندپرواز ممکن است با مشکل روبرو شوند. مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سرکش. مهر با اسفند : ( بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند. پيوند زناشويي آبان با ساير ماه ها: آبان با فروردين : ( بد ) آزادي خواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا. آبان با ارديبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاري. آبان با خرداد : ( متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يکديگر را تحمل کنند. آبان با تير : ( متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير موارد هماهنگ مي باشند. آبان با مرداد : ( متوسط ) يکي وفادار و قابل اعتماد و ديگري عاشق ستايش ديگران. آبان با شهريور : ( متوسط ) جسور بي پروا سرشار از انرژي و بلند پرواز. آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما مي توانند موفق باشند. آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگين شدن و از کوره در رفتن در نتيجه پيوندي همراه با مشکلات. آبان با آذر : ( متوسط ) يکي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد. آبان با دي : ( بد ) هر دو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند. آبان با بهمن : ( بد ) يکي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان کسب برتري. آبان با اسفند : ( بد ) يکي آرمان گرا و عاشق پيشه و ديگري با اعتماد به نفس کافي. پيوند زناشويي آذر با ساير ماه ها: آذر با فروردين : ( عالي ) کم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است. آذر با ارديبهشت : ( متوسط ) جسور بي پروا نيازمند به آزادي و بدون تفاهم. آذر با خرداد : ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترک. آذر با تير : ( بد ) يکي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به رکن خانواده. آذر با مرداد : ( متوسط ) يکي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال. آذر با شهريور : ( بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند. آذر با مهر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستکاري و مسئوليت پذير مي باشد. آذر با آبان : ( متوسط ) يکي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد. آذر با آذر : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار مطلوب توام با سعادت و خوشبختي. آذر با دي : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتن دار باشند. آذر با بهمن : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند. آذر با اسفند : ( متوسط ) يکي با صراحت لهجه و سخنان کنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي مي باشد. پيوند زناشويي دي با ساير ماه ها: دي با فروردين : ( بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند. مرموز و محافظه کار مي باشند.. دي با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحکم و پابرجا. دي با خرداد : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند. دي با تير : ( خوب ) از نظر مالي و اخلاقي و روابط هماهنگ هستند. دي با مرداد : ( متوسط ) به دليل داشتن حس مشترک برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند. دي با شهريور : ( خوب ) يک ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت. دي با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودراي و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند. دي با آبان : ( بد ) هر دو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند. دي با آذر : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتندار باشند. دي با دي : ( متوسط ) خصوصيات مشترک باعث شادابي يا يکنواختي زندگي مشترک آن ها مي شود. دي با بهمن : ( متوسط ) يکي محتاط و محافظه کار ديگري سختگير و جدي. دي با اسفند : ( متوسط ) يکي اهل حساب و کتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه. پيوند زناشويي بهمن با ساير ماه ها: بهمن با فروردين : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درک يکديگر را ندارند. بهمن با ارديبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادي خواه و آرمان گرا و ايده متفاوت از يکديگر. بهمن با خرداد : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده کمک به همديگر. بهمن با تير : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شکل بگيرد اما به سعي و کوشش نياز دارد. بهمن با مرداد : ( خوب ) هر دو آرمان گرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود. بهمن با شهريور : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و کوشش مي تواند خوب باشد. بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بيقرار تنوع طلب و سرکش. بهمن با آبان : ( بد ) يکي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان کسب برتري. بهمن با آذر : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند.. بهمن با دي : ( متوسط ) يکي محتاط و محافظه کار ديگري سختگير و جدي.. بهمن با بهمن : ( خوب ) پيوندي بسيار موفق توانا در امور مختلف. بهمن با اسفند : ( خوب ) يکي روشنفکر و اهل منطق و ديگري با احساس و عاطفه و مکمل همديگر. پيوند زناشويي اسفند با ساير ماه ها: اسفند با فروردين : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پيوند خوبي باشد. اسفند با ارديبهشت : ( خوب ) اشخاصي تو دار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند. اسفند با خرداد : ( بد ) خيال باف و رويا پرداز مرموز و عدم تفاهم با همديگر. اسفند با تير : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل. اسفند با مرداد : ( خوب ) هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يکديگر. اسفند با شهريور : ( خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگي مي شوند. اسفند با مهر : ( بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند. اسفند با آبان : ( بد ) يکي آرمان گرا و عاشق پيشه ديگري با اعتماد به نفس کافي.. اسفند با آذر : ( متوسط ) يکي با صراحت لهجه و سخنان کنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي مي باشد.. اسفند با دي : ( متوسط ) يکي اهل حساب و کتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه. اسفند با بهمن : ( خوب ) يکي روشن فکر و اهل منطق ديگري با احساس و عاطفه و مکمل همديگر. اسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجي و حساس بودن ممکن است مشکلاتي پيش بيايدهیچ نظری موجود نیست: