جمعه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۸

ناموس پرستی یا استفاده ابزاری از زن برای جمع آوری آراء

موسوی ادعا میکرد که دکتر احمدی نژاد در مناظره عکس ناموس ایشان را نشان داده
موسوی در مناظره با میتی کروبی (مناظره پت و مت) گفت:
ایشون (دکتر ) هی چیز میکنه هی عکس خانوم بندرو نشون میده فکر میکنه روحیه من چیزه!
آقای موسوی شما واقعا به خاطر نشان دادن عکس(پرونده نه عکس) ناموستان ناراحت بودید؟
یا افشا شدن مدارک قلابی ایشان؟

هیچ نظری موجود نیست: