دوشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۸

پاییز فصلی که آغاز مرحله نوشدن استهیچ نظری موجود نیست: