چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۸ای ایران ای مرز پر گهر ای خاكت سرچشمه هنردور از تو اندیشه بدانپاینده مانی و جاودانای … دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنمجان من فدای خاك پاك میهنممهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست اندیشه امدر راه تو ، كی ارزشی دارد این جان ماپاینده باد خاك ایران ماسنگ كوهت دُر و گوهر استخاك دشتت بهتر از زر استمهرت از دل كی برون كنم برگو بی مهر تو چون كنمتا … گردش جهان و دور آسمان بپاستنور ایزدی همیشه رهنمای ماستمهر تو چون شد پیشه ام دور از تو نیست ، اندیشه امدر راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ماپاینده باد خاك ايران ماایران ای خرم بهشت منروشن از تو سرنوشت منگر آتش بارد به پیكرم جز مهرت بر دل نپرورماز … آب و خاك و مهر تو سرشته شد دلممهرت ار برون رود چه می شود دلممهر تو چون ، شد پیشه ام دور از تو نیست ، انديشه امدر راه تو ، كی ارزشی دارد اين جان ماپاینده باد خاك ایران ما

هیچ نظری موجود نیست: