جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۸

لبخند عشق در واپسین لحظات وداع

لبخند عشق در واپسین لحظات وداع

هرچی فکر کردم درباره این شهیدچی بنویسم دیدم هیچ چیز بهتر ازدستخط خود شهید نیست:
شهیدمحمدرضا حقیقی که شعر حضرت حافظ را اینگونه نوشته بود:

روز مرگم نفسی وعده دیدار بده وانگهم تابلحدخرم ودلشاد ببر

واما شعر حافظ:

روز مـرگم نفسی وعده دیدار بده وانـگهـم تا بلحـد فـارغ و آزادببـر
مزار این شهید در گلزار شهدای اهواز میباشد.
روزی برصفحه ای کهنه در دفتری پرازعشق دراین اطاق خواندم

که دخترکی نوشته بود:

حسودشهدا.....!

ازاین کلمه عرفان راآموختم

و رسم دلداگی را یادگرفتم.

یک غزل بس نیست هجـران تو را

کــاش صــد دیوان و شاعــر داشتـم

ای شهید...

یاد همه شهدا و از جان گذشتگان میهن گرامی باد.
باتشکر ازجناب انصاری که این ایمیل رافرستادند

هیچ نظری موجود نیست: