شنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۷

خدا وکیلی من که معنای این عکسهارو نفهیدم شما اگر فهمید به خودتان مربوط است هرجور دوست دارید برای خودتان تفسیرکنید

هیچ نظری موجود نیست: