پنجشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۷

فوتوشاپ روزنامه اعتماد، جوراب پای سربازان زن کره ای کرد

به نظرشما این روزنامه قابل اعتماداست ؟