جمعه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۸

جواب

هيچ وقت، هيچ چيز را بي جواب نگذار
ـ جواب نگاه مهربان را، با لبخند
ـ جواب دورنگي را، با خلوص
ـ جواب مسئوليت را، با وجدان
ـ جواب بي ادب را، با سكوت
ـ جواب خشم را، با صبوري
ـ جواب پشتكار را، با تشويق
ـ جواب كينه را، با گذشت
ـ جواب گناه را، با بخشش
ـ جواب دلمرده را، با اميد
ـ جواب منتظر را، با نويد

هیچ نظری موجود نیست: