جمعه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۸

آسان ومشکل

Easy is to set rules.
Difficult is to follow them...
تنظیم قوانین آسان است،
ولی رعایت آنها مشکل است

Easy is to dream every night.
Difficult is to fight for a dream...
خوابیدن در هر شب آسان است،
ولی مبارزه با آن مشکل است.

Easy is to show victory.
Difficult is to assume defeat with dignity...
نشان دادن پیروزی آسان است،
با وقار پذیرای شکست شدن مشکل است.

Easy is to admire a full moon.
Difficult to see the other side...
حظ کردن از یک ماه کامل آسان است،
ولی دیدن طرف دیگر آن مشکل است.

Easy is to stumble with a stone.
Difficult is to get up...
زمین‌خوردن با یک سنگ آسان است،
ولی بلند‌شدن مشکل است.

هیچ نظری موجود نیست: