شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۷

غم واندوه این دنیاراپایانی نیست وبه جزدادن جان ازآن راحتی نیست پس بایدجان دادتابه آرامش رسید

هیچ نظری موجود نیست: