دوشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۸۷

جانان من بر خیزو اهنگ سفر کن گر تیغ بارد،گو ببارد ،جان سپر کن جانان من بر خیز بر جولان برانیم زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم ان جا که هر سو صد شهید خفته دارد ان جا که هر کویش غمی بنهفته داردجانان من اندوه لبنان کشت ما رابشکست داغ دیر یاسین پشت ما راباید به مژگان رُفت گرد از طور سینین بایدبه سینه رفت زین جا تا فلسطین

هیچ نظری موجود نیست: