یکشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۷

ارتباط امضاء با شخصیت انسان !
کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند كساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند كساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّم هستند كساني ك با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اند كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند كساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند.

هیچ نظری موجود نیست: