جمعه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۷

میدانید چرابه من می گویند بی عرضه ؟

رسول رحمت می فرماید
روزگاری بر مردم می آید که مرد میان بی عرضگی و نادرستی مخیر می شود.
هر کس در آن روزگار بود باید بی عرضگی را بر نا درستی ترجیح دهد

هیچ نظری موجود نیست: