شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۷

ازدست زبان

می خواستم برای امروزچیزی بنویسم ولی گفتم برای تیمن وتبرک بمناسبت شهادت دخترپیامبر به حدیثی اکتفا کنم اگرقرارباشدانسان به رستگاری برسد فارغ ازهرقومیت وفرهنگ ونژاد وسوادفقط کافی است به این حدیث عمل کندمعصوم علیه اسلام می فرماید خداوند تبار ک وتعالی می فرماید اگرکسی بامادرخودش درمسجد الحرام هفتادبارزناکند اورا می بخشم ولی کسی که آبروی مسلمانی رابریزد نمی بخشم بیایید به خودمان اگر اعتقادبه آن دنیا داریم رحم کنیم وزبانمان رانگه داریم

هیچ نظری موجود نیست: